Poskytujeme projekčné služby v týchto oblastiach :
- silnoprúdové elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
- silnoprúdové elektroinštalácie priemyslové
- silnoprúdové elektroinštalácie inteligentné – KNX
- elektroinštalácie pre zdravotníctvo
- bleskozvody
- vonkajšie rozvody VN - káblové, na stožiaroch
- vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
- trafostanice VN/NN - kioskové, murované, stožiarové
- vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
- fotovoltaika
- štruktúrovaná kabeláž
- meranie zemného odporu

Cenová ponuka
Ceny sú robené na základe konkrétnych kalkulácií. Pri inžinierskych sieťach je postupované podľa sadzobníka projekčných prác UNIKA kalkuláciou ceny podľa nákladov stavby, alebo hodinovou sadzbou. Po zaslaní rozsahu stavby bude cenová ponuka zaslaná obratom najneskôr do 24hod. Zaslanie podkladov na email:

cenova ponuka
Copyright © Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Vytvoril Peter Kotrle |