Potrebujete projekt eletroinštalácie pre rodinný dom, byt alebo iný objekt?

- My Vám ho samozrejme spravíme rýchlo, lacno a kvalitne -


Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania projektovej dokumentácie elektroinštalácie vo viacerých odvetviach:
- silnoprúdové elektroinštalácie bytové a občianska vybavenosť
- silnoprúdové elektroinštalácie priemyslové
- silnoprúdové elektroinštalácie inteligentné – KNX
- elektroinštalácie pre zdravotníctvo
- bleskozvody
- vonkajšie rozvody VN - káblové, na stožiaroch
- vonkajšie rozvody NN - káblové, na stožiaroch
- trafostanice VN/NN - kioskové, murované, stožiarové
- vonkajšie rozvody verejného osvetlenia
- fotovoltaika
- štruktúrovaná kabeláž
- meranie zemného odporu


fotka
Antonín Kotrle
autorizovaný stavebný inžinier
Projektová dokumentácia :
Projektovú dokumentáciu dodávam štandardne v papierovej forme - 6ks. V elektronickej forme Vám viem dodať projektovú dokumentáciu vo formátoch: PDF (celý projekt), na vyžiadanie aj Word a DWG (AutoCAD).
Partneri :
Spolupracujem s viacerými architektmi, projektantmi (kúrenie, plyn, voda, slaboprúd) a montážnymi firmami v Banskej Bystrici, na ktorých je možné sprostredkovať v prípade záujmu kontakt.
Oprávnenia :
SKSI 4790*TSP*A2 - Komplexné architekto- nické a inžinierske služby
SKSI 4790*TSP*I4 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Používané programy pre projektovanie :
AutoCAD LT 2018 - kreslenie
MS Office 2016 – technické správy apod.
OCEP 8.0 - rozpočtový program elektro
DIALux, DIALux Evo – výpočet osvetlenia

Ako som sa stal projektantom elektrických zariadení

Po ukončení štúdia na strednej priemyslovej škole v Mohelnici som nastúpil do zamestnania v k.p. Severomoravská energetika, Zábřeh na Moravě. Tu som si prešiel cez rôzne pracovné zaradenia od elektromontéra v montážnej skupine, skladníka, prácu pri stavebnej príprave, až som zakotvil v projekcii ako radový projektant (to bola ešte doba keď väčšina projektantov mala stredné vzdelanie, na rozdiel od dneška, keď sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie). A tak som začal zbierať skúsenosti s projekčnou problematikou v energetike - projektovanie vedení NN holých aj káblových, vedení VN 22kV holých aj káblových, trafostaníc, verejného osvetlenia, pri čom som prechodil hodne území na Zábřežsku, Šumpersku a Jesenicku. V roku 1984 som bol zaradený ako samostatný projektant.
Potom ma život a osud zavial do Banskej Bystrice, kde som našiel svoju manželku a v roku 1987 som sa do Banskej Bystrice presťahoval. Tu som začal pracovať taktiež ako samostatný projektant v š.p. Doprastav, Banská Bystrica. A pretože pracovná náplň tu bola ďaleko rozmanitejšia, začal som zbierať skúsenosti aj s projektovaním elektroinštalácií a bleskozvodov - rodinné domy, priemysel, zdravotníctvo, apod. V š.p. Doprastav som prišiel aj do kontaktu s programom AutoCAD a začal som v tomto programe postupne kresliť.
Medzičasom prišla zmena režimu a hneď v roku 1991 bolo naše projekčné stredisko š.p. Doprastav zrušené, ako zbytočné. Takže sme boli hodení do tvrdej reality hneď medzi prvými. Už na prelome rokov 1990/1991 som si vybavil živnostenský list, a tak som od leta 1991 začal pracovať ako živnostník - projektant. V prvých rokoch sa ešte bývalý kolektív držal pokope (spolupracoval som najmä s ing. V. Plintovičom, P. Murínom, P. Mikulom), ale postupom času sme sa osamostatnili. Začal som spolupracovať s viacerými architektmi v Banskej Bystrici a väčšinu pracovnej náplne tvorili elektroinštalácie a rôzne prípojky NN, VN 22kV, trafostanice.
V roku 2006 som si (našťastie), urobil autorizáciu na SKSI ako autorizovaný stavebný inžinier pre elektroinštalácie stavieb a pre komplexné inžinierske služby. Ako stredoškolák som v tej dobe ešte dostal výnimku zo vzdelania (po 28 rokoch praxe), čo už teraz nie je možné (a nepovažujem to za správne).
Spolupracujem opäť aj s energetikou - s f. EEM, teraz s f. SSE-D a.s.
V projekcii pokračujem doposiaľ. Stále som v kontakte s novými materiálmi, novými normami, novými problematikami, apod.


Moja história

1974
štúdium na SPŠ elektrotechnickej
Mohelnice (ČR)
odbor energetika

1978
SME - Severomoravská energetika
elektromontér

1979
SME - Severomoravská energetika
projektant

1984
SME - Severomoravská energetika
samostatný projektant

1987
DOPRASTAV
samostatný projektant

1991
Živnostník
samostatný projektant

2006
Slobodné povolanie
autorizovaný stavebný inžinier
samostatný projektant

Cenová ponuka
Ceny sú robené na základe konkrétnych kalkulácií. Pri inžinierskych sieťach je postupované podľa sadzobníka projekčných prác UNIKA kalkuláciou ceny podľa nákladov stavby, alebo hodinovou sadzbou. Po zaslaní rozsahu stavby bude cenová ponuka zaslaná obratom najneskôr do 24hod. Zaslanie podkladov na email:

cenova ponuka
logo kotrle

Kotrle Antonín - Projektovanie elektrických zariadení | Webdizajn a kód Peter Kotrle | webhosting zabezpečuje savana.cz